Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κανόνες δημόσιων διαγωνισμών

Οι δημόσιες συμβάσεις ανατίθενται από χρήστες των δημόσιων κονδυλίων και από οντότητες που λειτουργούν σε ειδικές, μη ανταγωνιστικές συνθήκες (για παράδειγμα στους τομείς της ενέργειας, του ύδατος, των δημόσιων μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών), με σκοπό την αγορά υπηρεσιών, προμηθειών ή έργων πολιτικού μηχανικού.

Συνήθως, όλες οι συμβάσεις μεσαίας και μεγαλύτερης αξίας πρέπει να ανατίθενται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών (υποβολή προσφορών), αν και ισχύουν αποκλεισμοί και εξαιρέσεις, όπως:

 • αγορά ακινήτων
 • περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
 • καταστάσεις όπου υπάρχει μόνον ένας πιθανός προμηθευτής

Είδη διαδικασιών για τους δημόσιους διαγωνισμούς

Ο συνήθης τρόπος ανάθεσης συμβάσεων είναι με τη διενέργεια διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν διάφορα είδη διαδικασιών για τις δημόσιες συμβάσεις.

Ανοικτή διαδικασία

Σε μια ανοικτή διαδικασία, οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει πλήρη προσφορά. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται συχνότερα απ’ όλες τις άλλες.

Κλειστή διαδικασία

Σε μια κλειστή διαδικασία μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε, αλλά μόνον όσοι προεπιλεγούν μπορούν να υποβάλουν προσφορές.

Διαδικασία με διαπραγμάτευση ανταγωνιστικού χαρακτήρα

Στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση ανταγωνιστικού χαρακτήρα μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε, αλλά μόνον όσοι προεπιλεγούν θα κληθούν να υποβάλουν αρχικές προσφορές και να λάβουν μέρος σε διαπραγμάτευση.

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διαδικασία μόνον όταν οι διαπραγματεύσεις είναι αναγκαίες λόγω της ειδικής ή πολύπλοκης φύσης της προμήθειας· ωστόσο, για τους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι η πάγια διαδικασία.

Ανταγωνιστικός διάλογος

Ένας αναθέτων φορέας μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή τη διαδικασία για να προτείνει πώς θα καλυφθεί μια ανάγκη που έχει προσδιοριστεί από τον αναθέτοντα φορέα.

Σύμπραξη καινοτομίας

Η διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει ανάγκη να αγοραστεί ένα αγαθό ή μια υπηρεσία που δεν διατίθεται ακόμα στην αγορά. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν στο σύνολο της διαδικασίας.

Διαγωνισμός μελέτης

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για να υποβληθούν ιδέες για μια μελέτη.

Άλλες τεχνικές υποβολής προσφορών

Ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες ένας αναθέτων φορέας μπορεί:

 • να υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο με μία ή περισσότερες εταιρείες για την υποβολή προσφορών με αντικείμενο επαναλαμβανόμενες προμήθειες
 • στο πλαίσιο κλειστής διαδικασίας, να επιτρέψει τη χρήση ηλεκτρονικού δυναμικού συστήματος αγορών για τις επαναλαμβανόμενες προμήθειες
 • να αποφασίσει ότι για να έχει την καλύτερη προσφορά, η τελική επιλογή του νικητή θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Πότε και πώς εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ;

Όλες οι διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ διεξάγονται βάσει εθνικών κανόνων. Για τις συμβάσεις μεγαλύτερης αξίας, οι κανόνες αυτοί βασίζονται στους γενικούς κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

Τα όρια ( κατώτατα όρια) που σηματοδοτούν πότε χρησιμοποιούνται οι κανόνες της ΕΕ εξαρτώνται από το αντικείμενο της προμήθειας και από το ποιος είναι ο αγοραστής. Αυτά τα κατώτατα όρια επανεξετάζονται τακτικά και αναπροσαρμόζονται κατά τι (επόμενη επανεξέταση το 2020).

Τα κυριότερα όρια είναι:

 • 139.000 ευρώ για τα περισσότερα είδη υπηρεσιών και προμηθειών που αγοράζουν αρχές των κεντρικών κυβερνήσεων
 • 5.350.000 ευρώ για συμβάσεις στον κατασκευαστικό τομέα

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσειςen ή να εξακριβώσετε τα όρια απευθείας με βάση τους εθνικούς σας κανόνες.

Για διαγωνισμούς μικρότερης αξίας, εφαρμόζονται μόνον οι εθνικοί κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, αλλά θα πρέπει να τηρούνται οι γενικές αρχές της ΕΕ για την διαφάνεια και την ίση μεταχείριση.

Υποβολή προσφορών σε δημόσιο διαγωνισμό – τα δικαιώματά σας

Διασυνοριακή υποβολή προσφορών

Αν η εταιρεία σας, ο οργανισμός ή το ίδρυμά σας είναι εγκατεστημένα στην ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε προσφορά για δημόσιο διαγωνισμό σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Έχετε δικαίωμα:

 • υποβολής προσφορών για δημόσιο διαγωνισμό σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να υπόκειστε σε διακρίσεις
 • κατάθεσης δικαιολογητικών (πιστοποιητικά, διπλώματα κ.λπ.) που έχει εκδώσει η χώρα σας
 • ισότιμης πρόσβασης σε κάθε πληροφορία σχετική με τους διαγωνισμούς, ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασής σας
 • πρόσβασης σε διαδικασίες επανεξέτασης στην αντίστοιχη χώρα

Σε ποιες περιπτώσεις ενδέχεται να αποκλείεστε από την υποβολή προσφοράς

Μπορεί να αποκλειστείτε από την υποβολή προσφοράς σε διαδικασία, αν η εταιρεία σας ή εσείς δεν είστε αξιόπιστοι. Για παράδειγμα, ο υποβάλλων:

 • θα αποκλειστεί αν δεν πληρώνει τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που του αναλογούν, αν έχει εμπλακεί σε υποθέσεις διαφθοράς ή αν έχει δεσμούς με εγκληματική οργάνωση
 • μπορεί να αποκλειστεί αν έχει χρεοκοπήσει ή αν είναι ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερή περιγραφή των λόγων αποκλεισμού στις οδηγίες της ΕΕ στον σχετικό τομέα της νομοθεσίας (σύνδεσμοι στο κάτω μέρος της σελίδας), στην εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και στα έγγραφα που παρέχει η αναθέτουσα αρχή.

Πηγή: https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-contracts/public-tendering-rules/index_el.htm

Σχετική αρθρογραφία:

Διαγωνισμοί
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Γιατί χρήζει μεταρρύθμισης το νομικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων;

Οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από αναποτελεσματικότητα, με μεγάλους χρόνους υλοποίησης, με μακροχρόνιες δικαστικές και προδικαστικές διαδικασίες και χαμηλή ποιότητα

Read More »
Διαγωνισμοί
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Κανόνες δημόσιων διαγωνισμών

Οι δημόσιες συμβάσεις ανατίθενται από χρήστες των δημόσιων κονδυλίων και από οντότητες που λειτουργούν σε ειδικές, μη ανταγωνιστικές συνθήκες (για παράδειγμα στους τομείς της ενέργειας,

Read More »
Προσωπικά Δεδομένα
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Τι αλλάζει στην επεξεργασία των δεδομένων

Με το νέο Κανονισμό ενισχύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, αυξάνονται, ποσοτικά και ποιοτικά, οι υποχρεώσεις των υπεύθυνων και εκτελούντων την επεξεργασία και γενικώς

Read More »
Διαγωνισμοί
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Γενικές Αρχές Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας

Read More »
Θέλεις να συμμετέχεις σε δημόσιους διαγωνισμούς;

Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις άμεση ενημέρωση.