Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τί είναι το Franchising;

Από νομική άποψη το Franchising είναι σύμβαση συνεργασίας μεταξύ δύο επιχειρήσεων, βάσει της οποίας η μία επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος ή δότης, παραχωρεί στην άλλη, τον δικαιοδόχο ή λήπτη, έναντι άμεσου ή έμμεσου ανταλλάγματος, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του λεγόμενου «συνόλου» ή «πακέτου» Franchising με σκοπό την πώληση συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες. Ως «πακέτο Franchising» εννοείται ένα σύνολο δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία αφορούν εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους, διακριτικά γνωρίσματα καταστημάτων, πρότυπα χρήσης, σχέδια, υποδείγματα, ευρεσιτεχνίες καθώς και την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Το Franchising αποτελεί από οικονομική άποψη μέθοδο marketing, σύστημα προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών στην καταναλωτική αγορά, το οποίο βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους συνήθως σε διαφορετικές βαθμίδες της αγοράς (Παραγωγός – έμπορος, χονδρέμπορος – λιανέμπορος).

Τη βάση για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός συστήματος Franchising αποτελεί η οργανωτική και τεχνογνωσιολογική υποδομή μια επιχείρησης, η οποία κατέχει γνώσεις και πείρα (Know-how) σχετικά είτε με τη μέθοδο πώλησης ή παραγωγής ενός ορισμένου προϊόντος είτε με τη διάθεση ορισμένων υπηρεσιών.  Η τεχνογνωσία αυτή πλαισιώνεται από σειρά δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα αυτά στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνογνωσίας, αποτελούν το «πακέτο» Franchising. Η οργάνωση των πωλήσεων ή των υπηρεσιών με το σύστημα Franchising σημαίνει ότι το εν λόγω «πακέτο» παραχωρείται προς χρήση και εκμετάλλευση σε αόριστο αριθμό άλλων επιχειρήσεων με σκοπό την αξιοποίηση του για τη διάδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της παραχωρούσας επιχείρησης σε νέες αγορές.

Η προσπάθεια κατάκτησης νέων αγορών με τη μέθοδο του Franchising χαρακτηρίζεται συνήθως από αυστηρό συγκεντρωτισμό, το οποίο διευθύνει και ελέγχει ο δότης. Η στρατηγική και η οργάνωση των πωλήσεων βασίζονται στις γνώσεις, τις μεθόδους και τα σχέδια που έχει επεξεργασθεί ο δότης. Οι λήπτες απλώς παραλαμβάνουν την υπάρχουσα οργανωτική υποδομή από τον δότη. Συνέπεια τούτου είναι οι λήπτες, χωρίς να έχουν συμβατικούς ή άλλους ενοχικούς δεσμούς μεταξύ τους, γίνονται μέλη ενός ενιαίου συστήματος διανομής, το οποίο επεκτείνεται ακτινοειδώς. Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του Franchising εκφράζεται προς τα έξω κυρίως με τον υψηλό βαθμό ομοιομορφίας που χαρακτηρίζει την οργάνωση των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι ενταγμένες σε ένα σύστημα Franchising. Η οργανωτική αυτή ομοιομορφία, η οποία δεν γνωρίζει γεωγραφικούς περιορισμούς, βρίσκει την έκφρασή της στον ομοιόμορφο εξοπλισμό και στην ομοιόμορφη εμφάνιση μιας ολόκληρης αλυσίδας καταστημάτων, στην εφαρμογή ομοιόμορφων μεθόδων πώλησης από άποψη π.χ. εμφάνισης και συσκευασίας του πωλούμενου προϊόντος, κατάρτισης, εμφάνισης και συμπεριφοράς του προσωπικού προς τους πελάτες κοκ.

Κατά συνέπεια, η πολυμέρεια του Franchising δεν αποτελεί εμπόδιο στην πλήρη ενσωμάτωση των ληπτών στο σύστημα διανομής. Η ενσωμάτωση αυτή οδηγεί στη δημιουργία μια συμπαγούς και δυναμικά οργανωμένης ομάδας επιχειρήσεων, η οποία είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην κοινή επιδίωξη όλων των ενδιαφερομένων να επιτύχουν την αποτελεσματική και κερδοφόρα προώθηση των προϊόντων του συστήματος στην αγορά. Ο κοινός αυτός στόχος δεν είναι πρόσκαιρος και παροδικός, αλλά έχει διαρκή χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό προσδίδει στο Franchising τον χαρακτήρα διαρκούς συνεργασίας, της οποία η επιτυχία προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, κυρίως τη συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή στις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις. Το έργο αυτό αναλαμβάνει ο δότης, ως οργανωτικό έργο, από το οποίο διοχετεύονται συνεχώς γνώσεις, πληροφορίες, συμβουλές προς τα μέλη του συστήματος. Με άλλα λόγια, παρέχεται στους λήπτες διαρκής και ευρεία υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν κάθε φόρα.

Βιβλιογραφία:

Απόστολός Σ. Γεωργιάδης, Νέες μορφές συμβάσεων

Fikentscher, wirtscaftsrecht Ι,

Σουφλέρος

Σχετική αρθρογραφία:

Διαγωνισμοί
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Γιατί χρήζει μεταρρύθμισης το νομικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων;

Οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από αναποτελεσματικότητα, με μεγάλους χρόνους υλοποίησης, με μακροχρόνιες δικαστικές και προδικαστικές διαδικασίες και χαμηλή ποιότητα

Read More »
Εταιρείες
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων

Εισαγωγή Η ομόρρυθμη εταιρεία υπαγόμενη ειδικότερα στην κατηγορία των προσωπικών εταιρειών συνιστά ένωση προσωπικών εταιρειών συνιστά ένωση προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό

Read More »
Uncategorized
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Οδηγίες για την τηλεργασία από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Λόγω των μέτρων περιορισμού που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή εξάπλωσης της COVID-19, πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις προτρέπουν ή/και υποχρεώνουν το προσωπικό τους σε τηλεργασία,

Read More »
Διαγωνισμοί
Κωνσταντίνος Μεϊντής

Γενικές Αρχές Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας

Read More »
Θέλεις να συμμετέχεις σε δημόσιους διαγωνισμούς;

Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις άμεση ενημέρωση.