ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κωνσταντίνος Μειντής

Δίκαιο Μετανάστευσης και Ασύλου

Το δικηγορικό γραφείο Κωνσταντίνος Μεϊντής, αναλαμβάνει υποθέσεις που έχουν ως αντικείμενο την εφαρμογή του Κώδικα Μετανάστευσης. Συγκεκριμένα παρέχονται νομικές υπηρεσίες για την ορθή πληροφόρηση του πολίτη τρίτης χώρας ή του πολίτη Ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με την δυνατότητα διαμονής του στην Ελλάδα καθώς και των μελών της οικογενείας του. Παρουσιάζονται κατωτέρω ορισμένες νομικές υπηρεσίες: 

  • Αρχική χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας διαμονής ακόμη και ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής συνεπεία προσωρινής δικαστικής προστασίας,
  • Ανανέωση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας διαμονής ακόμη και ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής συνεπεία προσωρινής δικαστικής προστασίας,
  • Ανανέωση άδειας διαμονής
  • Διαγραφή διοικητικών και δικαστικών απελάσεων
  • Έκδοση θεώρησης εισόδου λόγω οικογενειακής επανένωσης
  • Έκδοση Golden Visa,
  • Αίτηση Ακυρώσεως, Αίτηση Αναστολή και με αίτημα προσωρινής διαταγής,  ενώπιον του αρμοδίου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ή Εφετείου, στις εξής περιπτώσεις: α) στην περίπτωση απορριπτικής απόφασης προς χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, β) στην περίπτωση ανάκλησης απόφασης ανάκλησης ισχύουσας άδειας διαμονής και γ) στην περίπτωση έκδοσης απόφασης επιστροφής. Αρμόδια δικαστήρια στην ανωτέρω περίπτωση είναι αυτά της έδρας της δημόσια υπηρεσίας ή Υπουργείου ή Αστυνομικής αρχής που εξέδωσε την σχετική απόφασης.
  • Εκπροσώπηση ενώπιον δικαστικών αρχών για όλα τα παραπάνω ζητήματα και για ό,τι άλλο ανακύψει αναφορικά με θέματα χορήγησης άδειας διαμονής, ανάκλησης αυτής κλπ
Επιπλέον, το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες για τη μετάκληση πολιτών τρίτης χώρας για εξαρτημένη εργασία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Εξειδικευμένοι Δικηγόροι