ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κωνσταντίνος Μειντής

Δημόσιες Συμβάσεις

Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επωφελής, αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αρκετές εταιρείες επιβιώνουν, πλέον, αποκλειστικά από τα έσοδά τους που προέρχονται από τους διαγωνισμούς. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση και στον αριθμό των διαγωνιζόμενων, η συμμετοχή προϋποθέτει γνώση του αντικειμένου άρτια οργάνωση και καλή προετοιμασία.

Στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οικονομικού φορέα:

  • Μελέτη και αποδελτίωση διακηρύξεων για δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς και καταγραφή των απαιτούμενων εγγράφων για τη συμμετοχή της εταιρείας σας.
  • Συντονισμό της διαδικασίας συγκέντρωσης των εκάστοτε απαιτούμενων δικαιολογητικών για την συμμετοχή της εταιρείας σας στον διαγωνισμό.
  • Νομικό έλεγχο των δικαιολογητικών της εταιρείας σας για την συμμετοχή σας στον εκάστοτε δημόσιο διαγωνισμό.
  • Σύνταξη απαιτούμενων εγγράφων (πχ υπεύθυνων δηλώσεων, τεχνικών προσφορών) και καθοδήγηση της εταιρείας σας, ώστε να είναι πλήρης ο φάκελος συμμετοχής σας σε δημόσιο διαγωνισμό.
  • Διαχείριση για λογαριασμό της εταιρείας σας του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και ιδίως αναλαμβάνουμε την ένταξη όλων των εγγράφων ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.
  • Την σύνταξη και υποβολή τυχόν ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών.
  • Γενικά με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε διαγωνισμού, αναλαμβάνουμε το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών σε συνεργασία με τα τμήματα της εταιρείας σας.

Επιμένουμε στο εξής, αρχίστε να κυνηγάτε τους διαγωνισμούς με σύστημα, δηλαδή, ασκώντας προδικαστικές προσφυγές όταν υπάρχει πάτημα και εάν δείτε πως, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, είστε ζημιωμένοι, τότε, σταματήστε το.  Σας διαβεβαιώνουμε όμως ότι θα εκπλαγείτε θετικά. Εάν δεν το κάνετε, δεν θα μάθετε ποτέ.

Θυμηθείτε πως, ως επιχειρηματίες, το κέρδος είναι άμεσα συνδεδεμένο με το εμπορικό ρίσκο. Όσο μεγάλο είναι το ρίσκο, τόσο μεγάλο είναι και το κέρδος.

Εξειδικευμένοι Δικηγόροι