ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κωνσταντίνος Μειντής

Νομικά Πρόσωπα Ο.Τ.Α.

Η Εμπειρία μας στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των νομικών προσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης, μας δίδει τη δυνατότητα να παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα: 

  • Νομική υποστήριξη στα Όργανα Διοίκησης διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων τους.
  • Παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επιμέρους υπηρεσίες/τμήματα της Επιχείρησης, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους.
  • Νομική υποστήριξη σε όλα τα τμήματα του οργανισμού για την προετοιμασία και εκτέλεση των δράσεων της επιχείρησης.
  • Επεξεργασία και γνωμοδότησεις επί πράξεων άλλων φορέων της δημόσιας διοίκησης (π.χ. ΟΤΑ ά και β’ Βαθμού) που αφορούν τον οργανισμό
  • Γνωμοδότηση  επί  ενστάσεων  ή  άλλων  ad  hoc  ανατιθέμενων νομικών ζητημάτων που άπτονται θεμάτων πχ προσωπικού, νομιμοποίησης του νομικού προσώπου κλπ
  • Γνωμοδότήσεις επί πάσης φύσεως ερωτημάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και επί ερωτημάτων των επιμέρους τμημάτων της επιχείρησης. 
  • Επεξεργασία και νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει το νομικό πρόσωπο με τρίτους. 
  • Παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας και τήρηση και επικαιροποίηση αρχείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν τις δράσεις του.
  • Παροχή υποστήριξης για όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, από την προετοιμασία των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έως και την ολοκλήρωσή τους.
  • Διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη των διοικητικών οργάνων σε θέματα διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και Διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16, σε τεχνικά και θεωρητικά ζητήματα που έγκεινται στα εν λόγω θέματα.
Εξειδικευμένοι Δικηγόροι